Wagi analityczne
Wagi przemysłowe
Wzorce dużej masy i odważniki
WAGOTECHNIKA

ul. Puławska 25/u7
20-051 Lublin

kom: 697 888 094
e-mail: info@wagotechnika.pl
menu - wagi samochodowe

Legalizacja wag i odważników

Oferujemy fachowe usługi legalizacji wag elektronicznych, mechanicznych oraz odważników.

Nasze działania związane są z przygotowaniem wag oraz odważników do czynności legalizacyjnych oraz załatwieniem formalności z tym związanych. Mogą Państwo dostarczać wagi bezpośrednio do naszej firmy lub zamówić usługę legalizacji na miejscu. Zapewniamy również transport na terenie całej Polski, odbierzemy od Państwa, zalegalizujemy i dostarczymy gotowe wagi lub odważniki.

Obowiązujące przepisy oraz normy prawne

 • posiadamy bogate zaplecze intelektualne i techniczne
 • nasi ludzie są doświadczonymi pracownikami
 • posiadamy profesionalny sprzęt do napraw
 • posiadamy własne wzorce dużej masy
 • oferujemy atrakcyjne ceny

W jaki sposób przeprowadzamy legalizację?

 • odbieramy od Państwa wagi lub odważniki, które mają zostać zalegalizowane
 • przygotowujemy je do legalizacji - naprawiamy, kalibrujemy, usuwamy zanieczyszczenia, bądź dokonujemy innych wymaganych do przeprowadzenia legalizacji czynności
 • jeżeli zachodzi taka potrzeba, na czas legalizacji udostępniamy Państwu wagi zastępcze
 • załatwiamy wszelkie formalności związane z legalizacją wag w Urzędzie Miar
 • dostarczamy Państwu gotowe, zalegalizowane wagi bądź odważniki
 • na wadze zostaną umieszczone plomby oraz naklejki informujące o okresie ważności legalizacji
 • przypominamy naszym klientom o kończącym się okresie ważności legalizacji

Jakie typy wag jesteśmy w stanie dla Państwa zalegalizować?

Wszystkie typy wag począwszy od legalizacji wag samochodowych, poprzez wszelkiego rodzaju wagi przemysłowe, wagi sklepowe oraz bardzo dokładne wagi laboratoryjne, jak również wagi mechaniczne.

Obowiązujące przepisy oraz normy prawne

Aby zrozumieć zagadnienia legalizacji należy wpierw zapoznać się z istotnymi pojęciami, których definicje zostały wyznaczone przez polskie prawo.

Akty prawne, z których korzystamy w przedstawionych poniżej informacjach pochodzą ze strony internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010630636. Głównym dokumentem, w którym znajdują się najistotniejsze definicje jest: "Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach".

Dokument ten definiuje następujące pojęcia:

legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania;

Definicja ta zawiera w sobie osobne frazy, których znaczenie jest również wyjaśnione w owym dokumencie:

przyrząd pomiarowy - urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi; wzorce miary i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe;

(...)

wymagania - wymagania techniczne i metrologiczne, które powinien spełniać przyrząd pomiarowy;

prawna kontrola metrologiczna - działanie zmierzające do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach;

(...)

dowód legalizacji - świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji.

Wyjaśnienie tego czym jest świadectwo legalizacji oraz cecha legalizacji zostanie przedstawione w dalszej części. Teraz natomiast należy zastanowić się nad następującymi pytaniami, które również często zadawane są przez naszych klientów:

 • Czy mojej wadze jest potrzebna legalizacja?
 • Kupiłem wagę na aukcji internetowej lub w innym miejscu - czy mogę ją zalegalizować?
 • Jak często należy legalizować wagę ( ile czasu jest ważna legalizacja )?
 • Jak sprawdzić czy moja waga posiada ważną legalizację?

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań zadawanych przez naszych klientów, są również poszukiwane przez internautów. Ponieważ firma nasza zajmuje się legalizacją wag oraz odważników, będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na tych urządzeniach pomiarowych.

O tym czy legalizacja jest wymagana czy nie można się dowiedzieć w rozdziale 3, który informuje, iż:

(...) prawnej kontroli metrologicznej (...)

podlegają

Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

 1. w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
 2. w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. w ochronie praw konsumenta,
 4. przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
 5. przy dokonywaniu kontroli celnej,
 6. w obrocie

W jaki sposób jest wykonywana prawna kontrola metrologiczna? - to kolejne istotne pytanie, na które ustawa odpowiada w następujący sposób:

Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:

 1. zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu - przed wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu lub
 2. legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową - przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania, a także
 3. legalizację ponowną - w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Jakie wymagania muszą spełnić urządzenia, aby mogy zostać poddane prawnej kontroli metrologicznej?

Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację.

Reasumując

Aby wagi mogły być używane w w/w przypadkach muszą mieć ważną legalizację. Aby przyrząd mógł być zalegalizowany ( poddany ocenie zgodności ) musi posiadać decyzję zatwierdzenia typu. W innych przypadkach nie jest możliwe zalegalizowanie przyrządu, a tym samym używanie go w wymienionych zastosowaniach. Poniżej wyjaśniamy to dokładniej.

Kiedy można zalegalizować wagę?

Jeżeli pragną się Państwo dowiedzieć, czy Wasza waga może zostać zalegalizowana musicie sprawdzić, czy posiada ona ważne zatwierdzenie typu, które jest umieszczone na wadze. Fakt ten wynika również z ustawy, a mianowicie:

Producent na wszystkich przyrządach pomiarowych podlegających:

 1. wyłącznie zatwierdzeniu typu - umieszcza nadany znak zatwierdzenia typu;
 2. zatwierdzeniu typu i legalizacji - może umieścić znak zatwierdzenia typu, jeżeli został nadany.

Z ustawy wynikają kolejne ważne informacje:

Organ administracji miar oraz podmiot upoważniony odmawiają dokonania legalizacji, jeżeli:

 1. typ zgłoszonego przyrządu pomiarowego, podlegającego zatwierdzeniu typu, nie jest zatwierdzony;
 2. przyrząd pomiarowy jest uszkodzony, niekompletny lub nieprzygotowany do sprawdzenia;
 3. czynności związane z legalizacją mają być wykonywane w miejscu, o którym mowa w art. 8c pkt 3, a wnioskodawca nie zapewnił właściwych warunków do ich wykonania.

Rodzaje dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy ważności tych legalizacji.
Poniższe tabele dotyczą wag oraz odważników - czyli przyrządów do pomiaru masy.

Przyrządy pomiarowe podlegające legalizacji Rodzaje dowodów legalizacji 1) Okresy ważności legalizacji pierwotnej i legalizacji jednostkowej Okresy ważności legalizacji ponownej
Odważniki:
 1. klas dokładności E1, E2, F1, F2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg
 2. klasy dokładności M1 o wartościach nominalnych masy od 1mg do 50kg oraz klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1g do 50kg
c lub s

c
2 lata

3 lata
25 miesięcy

3 lata
Wagi nieautomatyczne c albo c i s - 25 miesięcy
Wagi automatyczne:
 1. porcjujące*
 2. przenośnikowe*
 3. odważające*
 4. dla pojedynczych ładunków*
c albo c i s
c albo c i s
c albo c i s
c albo c i s
25 miesięcy
25 miesięcy
25 miesięcy
25 miesięcy
25 miesięcy
25 miesięcy
25 miesięcy
25 miesięcy
Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych* c albo c i s 13 miesięcy 13 miesięcy
Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu c albo c i s 25 miesięcy 25 miesięcy

Objaśnienia:

 1. Litera:
  c - oznacza cechę legalizacji,
  s - oznacza świadectwo legalizacji.
 2. W przypadku przyrządów pomiarowych oznaczonych gwiazdka (*) okres ważności legalizacji pierwotnej dotyczy przyrządów wprowadzanych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 7 stycznia 2007 r., a w przypadku wag nieautomatycznych - na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 1 maja2004 r.

Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed upływem terminów określonych w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834).

Przyrządy pomiarowe wprowadzane do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności i podlegające w użytkowaniu legalizacji ponownej Rodzaj dowodu legalizacji ponownej Termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności Okresy ważności legalizacji ponownej
Wagi nieautomatyczne c albo c i s 3 lata 25 miesięcy
Wagi automatyczne:
 1. dla pojedynczych ładunków
 2. porcjujące
 3. odważające
 4. przenośnikowe
 5. wagonowe
c albo c i s
c albo c i s
c albo c i s
c albo c i s
c albo c i s
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
2 lata
25 miesięcy
25 miesięcy
25 miesięcy
25 miesięcy
13 miesięcy

Kiedy należy zgłaszać wagę do legalizacji ponownej?

Ustawa definiuje to w następujący sposób:
Przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:

 1. przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4;
 2. przed upływem, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4, terminu od dokonania oceny zgodności;
 3. po zainstalowaniu w miejscu użytkowania, przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jeżeli sprawdzenie zgodności z wymaganiami jest wykonywane przed lub po jego zainstalowaniu w tym miejscu;
 4. w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja;
 5. w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji;
 6. w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności;
 7. po jego naprawie.

Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności.

 

Promocje

WTP-1x1/1.5T

Elektroniczne wagi magazynowe WTP-1x1/1.5T oparte są o cztery czujniki tensometryczne dzięki czemu przystosowane są do stabil...

AWO 10H

Wagi hakowe firmy AWO zaprojektowane są tak, aby mogły pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zasilanie wagi t...

Nowe produkty

strzałka
AD-15

Waga AD to prosta waga do użytku w niemal każdym punkcie handlowym. Posiada port komunikacyjny RS232C pozwalający na podłącze...

EC-II 6

Wagi z serii EC-II są typowymi wagami liczącymi z trzema wyraźnymi wyświetlaczami LCD. Duża rozdzielczość zewnętrzna...

Copyright © 2013-2022 WAGOTECHNIKA Lublin. Wszelkie prawa zastrzeżone.